Al_Quran:
Aur Jo Log Eman Laye Aur Amal Neik Karte Rahe,
Wo (Bahisht K) Bagh mein Khush Haal Hon Gay
(Ar Room, Ayat#15)