پختو Ù…ÛŒ درله ماته کڑہ رضا Ù…ÛŒ Ú©Ú‘ÛŒ Ú©Ù*Ù‡
ما Ú*ÛŒ وخاÙ*دل جاÙ*اÙ*Ù‡ په Ø®Ù*دا Ù…ÛŒ Ú©Ú‘ÛŒ Ú©Ù*Ù‡

په زڑہ Ú*ÛŒ Ù…ÛŒ لاس کیخود او سترگی Ù…ÛŒ Ú©Ú‘ÛŒ پٹی
ئے ورک دہ یار تصویرہ راپیدا Ù…ÛŒ Ú©Ú‘ÛŒ Ú©Ù*Ù‡
#Ù*یمگڑی_آرما٠*ÙˆÙ*Ù‡
Nasir